Stijf priemwier

De Nederlandse kustwateren worden steeds meer bevolkt door exotische wieren. Reden voor een boekwerk, zo dacht het KNNV en in nauwe samenwerking met Stichting ANEMOON verscheen in 2021 de Veldgids Zeewieren. Deze gids beschrijft in totaal meer dan 130 in Nederlandse wateren voorkomende soorten wieren. Tot deze 130 soorten behoren ook 17 exoten die door de mens - merendeels onbedoeld - zijn ingevoerd in Europese mariene en brakke wateren.
Een van die exotische wiersoorten is stijf priemwier (Agardhiella subulata). Deze soort is oorspronkelijk afkomstig uit de Grote Oceaan en werd in 1998 voor het eerst in onze kustwateren aangetroffen. Sindsdien is dit wier in zowel de Oosterschelde als het Grevelingenmeer zeer algemeen geworden. Het groeit op stenen en schelpen in het getijdengebied en ook dieper in het sublitoraal is het al waargenomen. Het is zelfs te vinden in wateren zonder getij. Met name in relatief kalme en heldere wateren kan dit wier zo overvloedig groeien dat inheemse soorten verdrongen kunnen worden.

De kleur is opvallend helderrood en het wier voelt vlezig en stevig aan. Vaak zijn (korte) priemvormige uitlopers aanwezig. Er is een kleine hechtschijf, waaruit cilindrische assen groeien die herhaaldelijk vertakt zijn. Deze assen zijn maximaal 5 millimeter in doorsnede en worden zowel aan de top als aan de basis smaller. In doorsnede is te zien dat het centrum van de assen bestaat uit een weefsel van dunne filamenten met daaromheen een schors (cortex) van veelhoekige, afgeronde cellen.

Stijf priemwier is te verwarren met meerdere andere roodwieren. Die soorten hebben echter veel slankere assen. In tegenstelling tot deze andere roodwieren – en zoals de Nederlandse naam al zegt – is het wier opvallend stijf, hetgeen met name duidelijk opvalt als de planten bij laag water droogliggen in het intergetijdengebied. De planten behouden hun struikvormige structuur dan grotendeels en zakken niet volledig in elkaar.
Waarnemingen van wieren zijn zeer welkom. Het is bekend is dat stijf priemwier en andere exotische wiersoorten intussen behoorlijk algemeen zijn geworden. Toch is het aantal meldingen van deze en andere (exotische) wiersoorten is nog zeer gering. Er is geen goed beeld van de verspreiding en de mogelijke uitbreiding. Tot voor kort kon dat deels verklaard worden door het ontbreken van een veldgids met duidelijke veldkenmerken. Inmiddels is dat geen argument meer. Iedereen kan zeewieren leren herkennen en waarnemingen doorgeven.

Dat kan via verspreidingsatlas.nl en waarneming.nl. Mocht je interesse (op den duur) ook uitgaan naar andere organismen uit de getijdenzone, dan nodigen we je uit mee te doen met het LIMP (Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project).

Bron: Adriaan Gmelig Meyling & Luna van der Loos, Stichting ANEMOON

No comments:

Post a Comment